Love, regler og præciseringer

Undtagelse om energimærkning - §5 specifik uddybelse

Paragraf 5 i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger behandler de forhold hvor man kan undtage en bygning fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR.


§5, nr. 1: Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m2.

Hvis det samlede etageareal af en bygning er under 60 m² og ikke sammenbygget med andre bygninger, skal bygningen ikke energimærkes. Dette uanset anvendelseskode.

§5, nr. 2: Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.

Hvis der indgås aftale om at en bygning sælges med henblik på nedrivning, skal der ikke foretages energimærkning. Vi anbefaler at man, som energikonsulent, sørger for at indhente dokumentation herom, som grundlag for beslutningen.

§5, nr. 3: Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.

For at en bygning falder under § 5, stk. 1, nr. 3, så skal begge betingelser være opfyldt for undtagelse af energimærkning; Altså både et opvarmet areal mindre end 60 m2 og som max udgør 25% at det samlede etageareal.

Energistyrelsen uddyber:

  • Et eksempel kan være en bungalow med 40 m2 opvarmet areal og 40 m2 uopvarmet klæder. Bygningen er fritliggende, men det samlede etageareal er 80 m2, dvs. over 60 m2, men det opvarmede areal er under 60 m2. Dog udgør det opvarmede areal 50 % af det samlede etageareal, og bygningen skal derfor energimærkes, da den ikke falder under hverken nr. 1 eller 3 i § 5.

  • Et andet eksempel kan være et uopvarmet lager (uden varmekilde) på fx 500 m2, med et opvarmet kontor på fx 50 m2. Her er det opvarmede areal under 60 m2 og udgør mindre end 25 % af det samlede areal. Bygningen falder under § 5, nr. 3 og er undtaget fra krav om energimærkning.

  • Er der tale om et opvarmet lager, der opvarmes til mellem 5 og 15 grader, vil bygningen ikke være undtaget, men skal energimærkes efter retningslinjer for lager i HB2019 og med zoneopdeling pga. forskellig temperatursæt indenfor samme energimærke.§5, nr. 4: Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Hvis en bygning er fredet, skal den ikke energimærkes. Bygningen skal være registreret som fredet, det er ikke nok den er bevaringsværdig. Læs mere her.

§5, nr. 5: Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm.

Mangler der vinduer/døre, eller er der huller i konstruktionerne så er det at betragte som en væsentlig mangel i klimaskærmen.
Er radiatorer eller varmeanlæg fysisk frakoblet eller ikke funktionelt, kan dette betragtes som en væsentlig mangel.

Vi anbefaler at energikonsulenten fotodokumenterer forholdet, og eventuel får officiel dokumentation for beslutningen, som grundlag for sagens afgørelse.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen