Nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Ved energimærkning af nybyggeri, er der store krav til dokumentation fra bygherres/rådgivers side. Samtidig skal energikonsulenten kontrollere og sikre, at kravene i det bygningsreglement der ansøges efter, er overholdt.

Hvad skal der bruges til energimærkning af nybyggeri
Det materiale du som minimum skal anvende, når du skal energimærke nybyggeri er:

  • En byggetilladelse for bygningen, hvoraf det fremgår, hvilket bygningsreglement og hvilke energikrav bygningen skal leve op til. Herunder også om der er givet dispensationer i byggesagen.
  • En opdateret XML-fil der dokumenterer, at bygningen overholder kravene til energirammen. Det vil sige, at hvis der undervejs i byggeriet er udført ændringer, så skal dette være ajourført i den udleverede xml-fil.
  • Dokumentation for tæthedsprøve. Hvis der er krav om, eller der er gennemført trykprøvning, skal den foreligge.
  • Opdaterede bygnings- og installationstegninger, der viser de udførte forhold.
  • Energidata på vinduer, døre og porte.
  • Baggrundsdata for varme-,ventilations-, brugsvandsanlæg, cirkulationspumper, belysning og elevatorer.
  • Funktionsafprøvning for ventilations- brugsvands-, varmeanlæg, belysning og elevatorer såfremt det påkræves i det bygningsreglement der søges efter.
  • Indreguleringsrapport for ventilationsanlæg.
  • Data på vedvarende energi.

Hvordan skal jeg forholde mig til materialet
Sørg for at gennemgå dit materiale for fejl og mangler.

Hvis der er dokumenter der er utilstrækkelige eller mangelfulde, så skal du bede rådgiver/bygherre om at fremsende fyldestgørende materiale. Hvis dette ikke sker, kan du ikke godkende bygningen.
Hvis materialet du modtager er fejlbehæftet må du ikke rette i det. Det er kun rådgiver/bygherre der må rette i materialet. Husk at du som energikonsulent ved nybyggeri skal agere kontrollant af det udførte byggeri.
Du må dog gerne indgå i en dialog med rådgiver/bygherre for at sikre, at de forstår hvad eventuelle afvigelser eller fejl i XML-filen skyldes. Husk altid at dokumentere baggrund for energimærkningen og beskriv selv mindre afvigelser i materialet.

Efter gennemgang af det modtagne materiale, og din egen registrering af bygningen, sammenholdes og kontrollere data i Energy10. 

Hvis der er krav til trykprøvning, skal rådgiver/bygherre også aflevere dette i den opdaterede xml-fil, da du som konsulent ikke må ændre i dataet. Dels handler det om, at energikonsulenten og det certificerede firma skal være uvildig i den enkelte sag, så der ikke sker sammenblanding af interesser, der kan påvirke arbejdet med energimærkningen (jf. § 35 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger). Derudover handler det også om, at den enkelte energikonsulent/firma, netop ved at gå ind og foretage ændringer i XML-filen, vil blive en del af nybyggeriet, og derfor kan risikere at blive pålagt et ansvar ved evt. fejl.


Hvad hvis byggeriet ikke overholder gældende krav
Hvis bygningen ikke kan overholde gældende BR-krav eller andre lignende forhold, skal du som energikonsulent indberette energimærket med en bemærkning om, at bygningen er dumpet.
Herved har du som energikonsulent opfyldt dine grundlæggende forpligtigelser og konkluderet, at bygningen ikke lever op til kravene.

Det anbefales dog at indgå i dialog med bygherre eller dennes rådgiver for en løsning af udfordringen. Men efter gentagne forsøg og mangel på tilretning af XML-fil eller lignende udfordringer, kan dette blive udfaldet for bygningen, som dermed ikke kan godkendes og principielt ibrugtages.

Hvad hvis bygningen er taget i brug
Hvis bygningen er taget i brug inden der er blevet udarbejdet energimærkning, skal du oprette sagen som eksisterende byggeri, men stadig forholde dig til om bygningen overholder de krav, der er blevet stillet i byggetilladelsen og de på opførselstidspunktet gældende regler. Det kræver derfor at alt materiale, der er nævnt ovenfor, fortsat indhentes.

Hvis bygningen ikke overholder kravene - eller det ikke er muligt at modtage ovenstående materiale - skal bygningen energimærkes som normalt, med en bemærkning om, at bygningen ikke overholder kravene iht. kravene i gældende håndbog for energikonsulenter.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen